Reportaże ze staży

ISBA Seminar Stara Wieś 2014
Araya Takashi

data: 17.08.2014 - 24.08.2014

miasto: Stara Wieś
adres: Centrum Japońskich Sportów i sztuk Walki
organizator: International Shiseikan Budo Association - ISBA
   Zdjęcia         Filmik

Tegoroczne seminarium ISBA, które odbyło się w Dojo Stara Wieś było
z wielu powodów wyjątkowym przeżyciem. Jako współgospodarze i
reprezentanci kraju goszczącego w tym roku praktykujących kenjutsu i
aikido tym bardziej było to dla nas specjalne wydarzenie. Mam nadzieję,
że pokazaliśmy się z możliwie jak najlepszej strony.

        Bardzo spodobała mi się forma jaką przybrała sama praktyka
czyli podział na grupy oraz praktyka wspólna prowadzona przez Senseia
Arayę. Szczególnie trafiła do mnie jasna koncepcja całości praktyki oraz
przenikanie się elementów treningu z płynnym przejściem do technik.
Jednocześnie bardzo cieszę się, że Sensei Araya przedstawiał koncepcje
Japońskich tradycji, które w nawiązaniu do stale zmieniąjącego się
świata, postępu nauki i techniki współgrają z nimi a zarazem
przedstawiają w wielu przypadkach cechy wspólne z naszymi Polskimi
tradycjami. Chodzi tu chociażby o pamięć o przodkach, ale także
koncepcje materialnego i niematerialnego elementu budującego naszego
życia, ich roli i wzajemnego przenikania się. Wiele z tych cech oraz
koncepcji jest ponadczasowa i myślę, że ściśle powiązana nie tylko z
Budo, ale także z byciem po prostu człowiekiem. Świadomym życiem i
podejmowaniem świadomych wyborów niezależnie od zewnętrznych wpływów
oraz zachowaniem wewnętrznej mądrości i istotnością dotarcia do niej.
Myślę, że zarówno artykuł (napisany) jak i istotne słowa wypowiedziane
przez senseia w trakcie treningów były istotną wskazówką nie tylko dla
praktykujących Kenjutsu, ale i innych ludzi w obecnym świecie, w którym
przekazywane informacje podlegają wielu przemianom, a dotarcie do istoty
spraw staje się jeszcze trudniejsze.

        Praktyka na macie ściśle przenikała się z przedstawionymi przez
Senseia koncepcjami i myślami. Bardzo cieszę się, że (pomimo mniejszej
liczby dni treningów niż miałem nadzieję wypadnie nam trenować) była
możliwość treningu w dodatkowych godzinach, dzięki temu mogę podziękować
za poświęcony czas i uwagi w relacji jeden na jeden. Zarówno Aoki Sensei
prowadzący grupę średnio zaawansowanych, do której należałem jak i Araya
Sensei i Okuda Sensei przekazali mi bardzo istotne wskazówki podczas
tego dodatkowego czasu, który okazał się myślę jednym z najcenniejszych
doświadczeń na całym seminarium. W grupie popołudniowej, którą prowadził
Aoki Sensei bardzo trafne wytłumaczenie specyfiki Ura Tachi i Aishin
znaczne rozwinęło moje rozumienie tych kata i wyróżniające ich
szczegóły. Zarazem pokazało zupełnie nowe przestrzenie do odkrycia,
jednocześnie zachęcając do dalszej pracy nad ich złożonymi elementami i
nad sobą.

        Jednym z najcenniejszych doświadczeń na seminarium było
poznanie przybyłych gości, w tym przesympatycznych, praktykujących
Japonek, dzięki którym mogłem poznać lepiej nie tylko kulturę Japonii,
ale i bezpośrednio jej doświadczyć. Ceremonia herbaty, czy Teatr  No
przedstawiony przez Keiko-San były dla mnie wyjątkowym doświadczeniem
podobnie jak możliwość rozmowy z nią na co dzień. Dzięki możliwości
bezpośredniego kontatku z praktykującymi Shinto możliwym stało się choć
częściowe zrozumienie roli jaką odgrywa ta religia w świadomości ludzi
oraz poznanie jej i bezpośrednie doświadczenie, dzięki interesującym
rozmowom i we wspólnych działaniach. Mam nadzieję, że w przyszłości
będzie więcej możliwości na takie właśnie spotkania i bezpośrednie
doświadczanie tego nieodłącznego elementu Japońskiej kultury.

        Całe seminarium było dla mnie przepełnione atmosferą wspólnej
intensywnej pracy i wysiłku, aby każdy z praktykujących osiągnał na nim
to, co zamierzał. Bardzo dziękuję prowadzącym zajęcia Senseiowi Araya,
Senseiowi Aoki oraz Sensei Okuda i głównemu organizatorowi Adamowi
Radeckiemu oraz ISBA  za to cenne doświadczenie.

 
Maciej G.    This year's seminar ISBA, which took place in the Dojo Old Village
was for many reasons a unique experience. As a representatives of the 
country hosting this years ISBA seminar for people  practicing aikido
kenjutsu  it was, even more, a special event for us. I hope that we
showed up with the best possible hand.
        I really liked the form that the practice took place - division
into groups and the common practice run by Sensei Araya. Particularly
came to me clear the whole concept of practice with intermingling of the
elements and a smooth transition into training techniques. At the same
time I am very pleased that the Sensei Araya presented the concepts of
Japanese traditions, which in relation to the ever-changing world, the
progress of science and technology interacting with them and also
present in many cases many elements common with our Polish traditions.
It is even the memory of ancestors, but also concepts of tangible and
intangible elements contributing to our lives, their role and
interpenetration. Many of these features and the concepts are timeless
and ,as I think, closely linked not only with Budo, but also associated
with simply being human. That is living conscious life and making
conscious choices regardless of external influences and keeping inner
wisdom and keeping awareness of import_ance of reaching out to it. I
think both the article (written) and the significant words uttered by
Sensei during training were import_ant clue not only for practicing
Kenjutsu, but other people in the current world, where transmitted
information is subject to many changes, and getting to the essence of
issues becomes even more difficult.        Practice on the mat closely intermingled with concepts and
thoughts described by Sensei. I am very glad that (despite the smaller
number of days of training than I had hoped we shall train) there was
the possibility of training in additional hours, so that I can thank you
for your time and attention in a one on one practice. Both Aoki Sensei
leading intermediate group to which I belonged and Araya Sensei and
Sensei Okuda they gave me very import_ant tips during this additional
time, which I think turned out to be one of the most valuable
experiences throughout the seminar. In the afternoon group, which was
led by Aoki Sensei who gave very accurate explanation of the specifics
of Ura Tachi and Aishin, thanks to Aoki Sensei I have significantly
expanded my understanding of the kata and their distinctive detail. At
the same time Aoki Sensei showed a completely new areas to explore,
while encouraging  to continue working on their complex elements and myself.        One of the most valuable experiences at the seminar was to know
the guests, including very kind and interesting, practicing, Japanese
women, so that I could not only learn more about the culture of  Japan,
but also directly experience it. Tea ceremony, or the Theatre No
presented by Keiko-San was a unique experience for me as well as an
opportunity to talk with her every day during the seminar. With the
ability to contact directly with people practicing Shinto it became
possible for me to at least partially understand the role that religion
acts in people's awareness, get to know it better and also directly
experience it through them thanks to interesting conversations and joint
activities. I hope that in the future there will be more opportunities
for just such meetings and direct experience of this vital part of
Japanese culture.        The whole seminar was, for me, filled with the atmosphere of a
joint hard work and effort that each of the practitioners at pop on him
what he intended. I thank the guiding teachers Araya Sensei , Aoki
Sensei and Okuda Sensei and main organizer Adam Radecki and ISBA for
this valuable experience.

       
Maciej G.

powrót

 
 
 
Roman Widawski © 2008-2023 powered by webMax.pl