Reportaże ze staży

AIKIDO & KEN-JUTSU
PAUL SMITH - 6 DAN AIKIDO, Chuden Kashima No Tachi

data: 19.01.2013 - 20.01.2013

miasto: Warszawa
adres: ul. Karolkowa 28, 01-207 Warszawa
organizator: SOTO - Dalekowschodnie Centrum Kulturalno-Sportowe
Staż z sensei Paul Smith 6 dan (Warszawa - 19-20.01.2013)

         Senseia Paula Smitha poznałem na międzynarodowym seminarium
ISBA (the International Shiseikan Budo Association seminar  ) "Źródła w świetle Japońskiego Budo "  w Perrigeux 2011 roku, prowadzonym przez senseia Inabę Minoru (8 dan aikido aikikai - były
dyrektor dojo Shiseikan przy świątyni Meiji Jingu), którego jest on wieloletnim
uczniem. Na wspólnych treningach często miałem przyjemność ćwiczyć z nim
i już wtedy zauważyłem, że jego techniki są bardzo charakterystyczne, z
bardzo dużą uwagą współpracuje z partnerem oraz jego ruchy odznaczają
się unikalną miękkością i precyzją. Dzięki jego wielu trafnym
radom i naciskowi na poprawną pracę ciała - nie tworzeniu dodatkowych
centrów w ciele - w czasie tamtejszych treningów bardzo wiele udało mi
się zrozumieć i doświadczyć, a tym samym lepiej skorzystać z tego co
nauczał tamtego lata sensei Inaba Minoru i sensei Araya-kancho. Dlatego
gdy otrzymałem informację, że sensei Paul Smith przyjeżdża do Polski
prowadzić staż, wiedziałem od razu, że odwiedzę dojo warszawskiego klubu
SOTO i czas zimowego weekendu poświęcę na lekcje aikido nauczyciela z
Wielkiej Brytanii.

         Rzadko zdarza się aby odwiedziło nas uczucie odkrywania czegoś
na nowo. Pewnie tak samo rzadko, zdarza się po wielu latach treningu
uzyskać nowy wgląd w coś co wykonywaliśmy już tysiące razy. Jednak od
czasu do czasu dzięki pewnym osobom może przyjść takie uczucie. Tak w
skrócie mógłbym określić 2 dni spędzone na treningach w Warszawie pod
kierunkiem senseia Paula Smitha.
         Być może wynika to z doświadczeń senseia jako prawie 30
letniego zawodowego tancerza, być może z mistrzowskiego opanowania
sztuki jaką jest Kenjutsu, lub być może po prostu z jego sympatycznej i
nietuzinkowej osobowości, która przenika wykonywane przez jego techniki.
Komplet ten jednak jako całość składa się w unikatowy przekaz, który
został na początku 2012 roku wyróżniony przez senseia Inabę poprzez
nadanie tytułu 6 dan. W czasie treningu płynnie przechodziliśmy z
ćwiczeń rozluźniających całe ciało do bezpośrednich zastosowań, i tak
każde ćwiczenie rozluźniające, z pozoru być może bez związku, wkrótce
można było odnaleźć jego zastosowanie w ćwiczonych technikach aikido i
kenjutsu. To stopniowe i szczegółowe odkrywanie elementów ciała
biorących udział w całym ruchu, jak określał to sensei - odkrywanie
białych plam na mapie naszego ciała, czy na planie naszej sieci nerwowej
- a jednocześnie zachowanie ciągłości świadomości w każdym
przewrocie, w każdym ataku i obronie, koncentrowało uwagę ćwiczących do
tego stopnia, że nie rzadko łapaliśmy się na tym, że przy kolejnym
ukłonie gdy sensei schodził z maty na przerwę, dziwiliśmy się jak szybko
minął czas. Z tym większym żalem przyszło nam wykonywać ten ostatni,
niedzielny ukłon, który myślę dla wszystkich przyszedł za szybko.

         W relacji nie da się zawrzeć ogromu szczegółów i informacji
jakie przekazał sensei w ogólności czy każdemu z osobna w szczególe, a
jednocześnie mam świadomość, że w tak krótkim czasie jakim był ten
styczniowy weekend zobaczyliśmy jedynie małą część i fragment bardzo
jasnego nauczania senseia. I choć były to zarysy ogólnej treści, jaką ma
on do przekazania za ten czas zarówno senseiowi jak i jego asystującym instruktorom
Sashy i Tonemu bardzo dziękuję i mam nadzieję, że kolejne spotkania w
Polsce (a może i zagranicą) odbędą się w niedalekiej przyszłości.

         Sensei Paul Smith, zaprasza do odwiedzenia jego dojo w Londynie
- Tetsushinkan Budojo – Movingeast (http://www.movingeast.co.uk/home.html).

         P.S. Staż ten był świetną okazją do spotkania wybitnych
nauczycieli Aikido z Polski i Rosji.
Za możliwość ćwiczenia z nimi też
bardzo dziękuję.

   
---
Maciej.
                                         
                                                                Fotoreportaż

   English version


Aikido seminar with Paul Smith 6 dan (Warsaw - 19-20.01.2013)

         First time I met Paul Smith sensei was during the International Shiseikan Budo Association seminar  (ISBA)  "Origins in light of Japanese Budo"  in Perrigeux in 2011, which was led
by his longtime teacher: Inaba Minoru sensei (8th dan aikido aikikai -
former director Shiseikan Dojo of Meiji Jingu Shrine). During the ISBA seminar i had
pleasure to practice with Smith sensei and it was that time i realized
that his technique is very characteristic, that he practiced with much
awareness and that way he performs aikido and kenjutsu is characterized
by a distinctive softness and precision. Thanks to his accurate remarks
and emphasis on the correct operation of the body, that is not creating
additional centers in the body, during that time i was able understand
and experience much more and thus better use of what Sensei Minoru Inaba
and Sensei Araya-kancho taught that summer. Because of that, when i
received message, that Paul Smith sensei will be leading seminar in
Poland i knew that ill have to visit SOTO-dojo in Warsaw and that snowy
weekend i will attend the aikido classes run by teacher from the UK.

         It is not common to have a feeling that we discover something
new. Surely it is also not common to suddenly have new insight into
something you may have been doing thousands of times (for many years).
Still.. from time to time, thanks to some people, feelings like that can
come and do. And this is the kind of description i could use to describe
this two days of practice in Warsaw led by Paul Smith sensei.  Maybe its because of
sensei `s    experience as a 30 years professional dancer, maybe because
of his mastering the art of Kenjutsu or perhaps because of his nice and
extraordinary personality, which shines through his techinques. This all
together completes the unique transmission, which was awarded through
the 6th dan at the beginning of 2012 by Inaba Sensei. During the
seminar, fluently, we moved from relaxation exercices of the whole body
to the direct application, so that each exercice seemingly unrelated may
soon be able to find its use in techniques practiced in aikido and
kenjutsu. This gradual and detailed discovery of the body parts involved
in the whole movement, defined by sensei as - exploring blank spots on
the map of the body, or on the set of our neural network of the body -
while keeping a continuity of consciousness (ie. beign aware) in every
mae-ukemi, every attack and defense, focused attention of the 
practitioners to the extent that not infrequently we caught on surprised
that the next time we did zarei with Sensei it was already time for
break. With regret i think all of us discovered that althought it was
according to practice plan the last rei came too fast that sunday
afternoon, on the last day of our training that we had to part.

         The report can not conclude the immensity of detail and
information Paul Smith Sensei has provided to each and every one. At the
same time I am aware that in such a short time which was the winter
weekend we saw (understand) only a small part of very clear Sensei`s
teaching. And although it was the general outline of the much bigger
content that our guests has provided, for their time and patience both
Sensei and his assistants Tony and Sasha id like to thank very much and
I hope that the next meeting in Poland (and perhaps abroad) will be held
in the near future.

         Sensei Paul Smith, invites to visit and practice in his dojo in
London - Tetsushinkan Budojo – Movingeast
(
http://www.movingeast.co.uk/home.html).

         P.S. The seminar was a great opportunity to meet outstanding
teachers of Aikido from Poland and Russia. Id also like to thank for the
opportunity to practice with them.

 
--
Maciej
                                                
                                                              
Photoreport

--
Maciej

powrót

 
 
 
Roman Widawski © 2008-2023 powered by webMax.pl