Kącik techniczny

Kata Kenjutsu Kashima Shin-Ryu / Kashima No Tachi

Pięć serii kata Kenjutsu Kashima Shin Ryu:


                I.  KIHON TACHI

     1.  Kesa Giri
     2.  Ashibarai Ukibune
     3.  Kiri Wari
     4.  Wari Tsuki
     5.  Kurai Tachi


                II.  URA TACHI

      1.  Men Tachi Zuke
      2.  Kesa Tach Zuke
      3.  Do Tachi Zuke
      4.  Gedan Kote Dome
      5.  Kyo Tachi Kote Giri
      6.  Sokui Zuke
      7.  Mikiri Ken Chu Tai
      8.  Naori Tai Chu Ken
      9.  Kesa Giri Sode Suri
     10.  En Bi Ken


                III.  AISHIN KUMI TACHI

        1.  Kumi Tachi Kiri Dome
        2.  Kumi Tachi Seigan
        3.  Kumi Wakare Wari Tsuki
        4.  Kumi Tachi Kaeshi Kote
        5.  Kumi Wakare Taoshi Uchi


                 IV.  JISSEN KUMI TACHI

         1.  Tsuki Kaeshi
         2.  Kiri Wari
         3.  Sokui Tachi
         4.  Hayanuki Fudo Ken
         5.  Sode Suri Seigan
         6.  Gedan Kote Uchi
         7.  Tsubame Gaeshi
         8.  Gyaku Kesa
         9.  Tsuba Zeri Taoshi
       10.  Maki Tachi Oikomi


                  V.   KASSEN TACHI


            1.  Sente Tsuki Age
            2.  Sente Seigan
            3.  Sente Tsuki Kaeshi
            4.  Sente Tsuki Daoshi
            5.  Sente Enbi Daoshi
            6.  Jodan Nuki Daoshi
            7.  Gedan Nuki Daoshi
            8.  Fudo Ken
            9.  Kesa Tsubushi
          10.  Muni Ken
 do góry | powrót 
 
 
 
Roman Widawski © 2008-2023 powered by webMax.pl