Kącik techniczny

Suburi JO28.10.2011

             AIKIDO JO SUBURI

                   1.  Choku tsuki
                   2.  Kaeshi tsuki
                   3.  Ushiro tsuki
                   4.  Tsuki gedan gaeshi
                   5.  Tsuki jodan gaeshi
                   6.  Shomen uchikomi
                   7.  Renzoku uchikomi
                   8.  Menuchi gedan gaeshi
                   9.  Menuchi ushiro tsuki
                 10.  Gyaku yokomen ushiro tsuki
                 11.  Katate gedan gaeshi
                 12.  Katate toma uchi
                 13.  Katate hachi no ji gaeshi
                 14.  Hasso gaeshi uchi
                 15.  Hasso gaeshi tsuki
                 16.  Hasso gaeshi ushiro tsuki
                 17.  Hasso gaeshi ushiro uchi
                 18.  Hasso gaeshi ushiro harai
                 19.  Migi nagare gaeshi uchi
                 20.  Migi nagare gaeshi tsuki

 do góry | powrót 
 
 
 
Roman Widawski © 2008-2023 powered by webMax.pl